Om cookies

Cookiepolicy

Detta dokument innehåller information om den teknik som används för att denna Applikation ska kunna uppfylla de syften som beskrivs nedan. Sådan teknik gör att Ägaren kan få tillgång till och lagra uppgifter (t.ex. med hjälp av en Cookie) eller använda resurser (t.ex. genom att köra ett skript) på Användarens enhet när Användaren interagerar med denna Applikation.

All sådan teknik kallas för enkelhetens skull ”Spårare” i detta dokument – såvida det inte finns skäl att göra åtskillnad.
Medan Cookies kan användas i webbläsare på både datorer och mobiler, skulle det till exempel inte vara korrekt att tala om Cookies i samband med mobilappar eftersom Cookies används i webbläsare. I detta dokument syftar termen Cookies därför endast på denna specifika typ av Spårare.

Vissa av de syften för vilka Spårare används kan även kräva Användarens samtycke. En Användare som har gett sitt samtycke kan när som helst och utan kostnad återkalla detta genom att följa anvisningarna i detta dokument.

Denna Applikation använder Spårare som hanteras direkt av Ägaren (så kallade ”Förstapartsspårare”) och Spårare som möjliggör tjänster som tillhandahålls av en tredje part (så kallade ”Tredjepartsspårare”). Om inget annat anges i detta dokument har tredjepartsleverantörer tillgång till de Spårare som de hanterar.
Giltighets- och utgångsperioderna för Cookies och andra liknande Spårare kan variera beroende på vilken livslängd Ägaren eller leverantören har angett. Vissa löper ut när Användarens webbläsarsession avslutas.
Utöver vad som anges i beskrivningarna inom varje kategori nedan kan Användaren hitta mer exakt och aktuell information om livslängd samt övrig relevant information – t.ex. om förekomsten av andra Spårare – i respektive tredjepartsleverantörs integritetspolicy (se länkar). Det går också bra att kontakta Ägaren.

Aktiviteter som är absolut nödvändiga för driften av denna Applikation och för leverans av Tjänsten

Denna Applikation använder så kallade tekniska Cookies och andra liknande Spårare för att utföra aktiviteter som är absolut nödvändiga för att driva eller leverera Tjänsten.

Tredjepartsspårare

Andra aktiviteter där Spårare används

Mätning

Denna Applikation använder Spårare för att mäta trafik och analysera Användarbeteendet i syfte att förbättra Tjänsten.

 • Tjänster för anonymiserad analys

  Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för Ägaren att samla in och hantera anonymiserade analysdata med hjälp av Tredjepartsspårare.

  Google Analytics (Universal Analytics) med IP-anonymisering (Google Ireland Limited)

  Google Analytics (Universal Analytics) är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (”Google”). Google använder insamlade Data för att spåra och undersöka användningen av denna Applikation, för att utarbeta rapporter om dess aktiviteter och dela dem med andra Google-tjänster.
  Google kan använda de Data som samlas in för att kontextualisera och personanpassa det egna annonsnätverkets annonser.
  Denna integrering av Google Analytics anonymiserar din IP-adress. Detta gör den genom att förkorta IP-adressen i någon av EU:s medlemsstater eller i en stat som ingår i EES-avtalet. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till en Google-server och förkortas sedan i USA.

  Information om Googles Dataanvändning finns i Googles partnerpolicy.

  Personuppgifter som behandlas: Användningsdata och Spårare.

  Plats för behandling: Irland – IntegritetspolicyOpt Out.

  Lagringstid:

  • AMP_TOKEN: 1 timme
  • _ga: 2 år
  • _gac*: 3 månader
  • _gat: 1 minut
  • _gid: 1 dag

Hantera inställningar och ge eller återkalla samtycke

Det finns olika sätt att hantera inställningar för Spårare och att ge eller återkalla samtycke:

Användaren kan hantera inställningar för Spårare direkt i enhetens inställningar, till exempel genom att förhindra användning eller lagring av Spårare.

Om användningen av Spårare baseras på samtycke kan Användaren dessutom ge eller återkalla sitt samtycke i cookiemeddelandets inställningar eller genom att uppdatera inställningarna för samtycke i integritetswidgeten, om en sådan finns.

Det finns också funktioner i webbläsare och på enheter som gör det möjligt att radera tidigare lagrade Spårare, inklusive de som används för att komma ihåg Användarens ursprungliga samtyckesinställningar.

Andra Spårare i webbläsarens lokala minne kan raderas genom att man rensar webbhistoriken.

När det gäller Spårare från tredje part kan Användaren hantera sina inställningar via opt-out-länken (när sådan finns), med hjälp av metoderna som nämns i tredje parts integritetspolicy eller genom att kontakta tredje part direkt.

Hitta inställningar för Spårare

Mer information om hur Cookies hanteras i de vanligaste webbläsarna finns på följande adresser:

Användaren kan också hantera vissa kategorier av Spårare som används i mobilappar genom att välja bort dessa i relevanta inställningar på enheten, t.ex. annonsinställningarna för mobila enheter eller i de allmänna spårningsinställningarna (Användaren kan öppna enhetsinställningarna och leta upp relevant inställning).

Konsekvenser av att neka samtycke till Spårare

Användaren väljer själv om hen vill samtycka till att Spårare används. Observera dock att denna Applikation använder Spårare för att förbättra användarupplevelsen och tillhandahålla avancerad funktionalitet (enligt de syften som beskrivs i detta dokument). Om Användaren väljer att blockera Spårare kan det därför visa sig att vissa funktioner inte kan tillhandahållas.

Ägare och Personuppgiftsansvarig

Eftersom Ägaren inte fullt ut kan kontrollera hur Tredjepartsspårare används via denna Applikation ska specifika upplysningar om Tredjepartsspårare endast betraktas som vägledande. Användaren ombeds ta del av respektive tredjepartstjänsts integritetspolicy (se förteckning i detta dokument) för att få fullständig information.

Spårningstekniker är komplexa till sin natur. Användare som vill ha ytterligare information om hur denna Applikation använder sådana tekniker uppmanas därför att kontakta Ägaren.

Definitioner och rättsinformation

Personuppgifter (eller Uppgifter, Data)

All information som direkt, indirekt eller i kombination med annan information – exempelvis ett personnummer – gör det möjligt att identifiera en fysisk person.

Användningsdata

Information som samlas in automatiskt via denna Applikation (eller tredjepartstjänster som används av denna Applikation), vilket kan inkludera: IP-adresser eller domännamn för de datorer som Användaren använder, URI-adresser (Uniform Resource Identifier), tidpunkt för förfrågan, metod som använts för att skicka förfrågan till servern, storlek på den fil som mottogs som svar, serversvarets statuskod (begäran behandlad, fel m.m.), ursprungsland, funktioner i Användarens webbläsare och operativsystem, tidsuppgifter för varje besök (t.ex. tid som tillbringats på varje sida i Applikationen) samt uppgifter om vilken väg Användaren följt i Applikationen, i synnerhet i vilken ordningsföljd sidor har besökts, samt andra parametrar som rör enhetens operativsystem och/eller Användarens IT-miljö.

Användare

Personen som använder denna Applikation. Denne måste, om inget annat anges, vara den Registrerade.

Den Registrerade

Den fysiska person som Personuppgifterna avser.

Personuppgiftsbiträde

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning, enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Den Personuppgiftsansvarige (eller Ägaren)

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av Personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärder för drift och användning av denna Applikation. Den Personuppgiftsansvarige är, om inget annat anges, Ägaren till denna Applikation.

Denna Applikation

Det medel genom vilket Användarens Personuppgifter samlas in och behandlas.

Tjänsten

Tjänsten som denna Applikation tillhandahåller enligt beskrivningen i de relevanta villkoren (om sådana finns) och på webbplatsen/i applikationen.

Europeiska unionen (eller EU)

Om inget annat anges syftar alla hänvisningar till Europeiska unionen i detta dokument på samtliga nuvarande medlemsstater i Europeiska unionen och i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Cookie

Cookies är Spårare som består av små datamängder som lagras i Användarens webbläsare.

Spårare

Spårare avser alla tekniker – t.ex. Cookies, unika identifierare, webbfyrar, inbäddade skript, taggar och signaturinsamling – som gör det möjligt att spåra en Användare, till exempel genom att få tillgång till eller lagra information på Användarens enhet.